Restaurering av Andvord i Lom

27 / 04 / 2010

Stokk & Stein AS / Roger Falldalen

 

Andvord ferdig restaurert

Andvord var i si tid ein stor gard, som er nemnd i skriftlege kjelder alt på 1300-talet – og som kanskje har røter attende til vikingtida. Gjennom hundreåra vart garden delt og skøytt på, slik vanen gjerne var. Gjennom nesten tretti år var Andvord i kommunal eige – til den kom attende til slekta i 2003, gjennom salg til Michel og Richard Andvord..

Sverre Sørumgård, daglig leder i firma Stokk & Stein AS  kan ikkje få fullrost oppdragsgjevarane nok her: -Eigarane har høve til å investere for å få gjort alt skikkeleg – og gjer det!

Omfattende restaurering
Det er ei total renovering og restaurering som er foretatt, der hovudhuset bokstavleg tala har fått ny grunn å stå på, etter lange tider med siging på dårleg grunn og utvikling av råteskader.

Dette huset består av to hus frå 1700- og 1800-tal som er bundne saman av ein midtgang. Begge er i tradisjonell akershusisk byggjestil (typisk bl.a overbygd inngang rett til stue og midtplassering av ytterdør), spegelvende i forhold til kvarandre slik at bygget framstår i ein praktfull heilskap. Andvord var tingstad i eit kvart tusenår, og i andre etasje her finn vi bl.a. tingsalen, som etter renoveringa framstår som ein moderne kurs- og konferansesal.

Stokk & Stein har også ført opp eit nytt sovehus i tømmer på eigedommen, stabbur er tatt ned og sett på ny gråsteinsmur. Det andre våningshuset er også restaurert,  i tillegg til utearbeid med planering og muring. Som eitt eksempel på arbeidet som er utført på Andvord, kan nemnast at rundt 5 kubikkmeter masse vart bore ut i bøtter gjennom tronge kjellaropningar i samband med nedtaking og ny fundamentering av to klebersteinspeisar!
 

Andvord gammelt hus
Bildet over: Hovudhuset på Andvord rundt år 1900. Gamle fotografier er svær verdifulle irestaureringsøyemed. På bildet er vinduene på venstre side av inngangen typiske empirevinduer (2 glass i hvert fag) og på høyre side typiske rokokkovinduer (6 glass i hver fag) (Foto: Privat)

Andvord restaurering
Bildet over: Total utskifting av masse, drenering og betongfundament er viktige føresetnader for huset slik det står i dag, med berre tørrsteinsmur synleg over bakkenivå. Under prosessen var det over tjue  jekkar, hver med 20 -tonns kapasitet, som heldt konstruksjonen oppe. (Foto: Stokk & Stein)

Andvord nordside ferdig reparert
Bildet over: Nordsiden av huset slik det framstår i dag. (Foto: Stokk & Stein)


Bildet over: Dei er ikkje i beit for å svinge bila! Grovskjæringa blir gjort med motorsag mens siste delen blir utført etter gamle handverksteknikkar. Frå venstre: Arne Kvamme, Halvor Dalen, Øyvind Teigen og Harald Rune Øvstedal (Foto: Mathias Øvsteng)

Gutta på Andvord

Bildet over: Ei pause i innspurten på Andvord. Frå venstre: Sverre Sørumgård, Tore Sveen, Rolf Morten Hosarøygard, Torbjørn Sund, Bjørn Ola Vaagaasarøygard og Bernd Kirchner.(Foto: Mathias Øvsteng)

Skaft laft
Bildet over: Skjevheter er naturlig i gamle hus! Ei av oppgavene på Andvord var å ta vare på det skakke og skeive innafor rammene av styrken i konstruksjonen.(Foto: Mathias Øvsteng)

Håndverk laft
Bildet over: Skader i novet (der stokkene er felt i hjørnet) er utbedret. (Foto: Mathias Øvsteng)

Sammenfoyning
Bildet over: Kun skadet del av stokkene er fjernet og kopiert (Foto: Mathias Øvsteng)

Laft_skjoting_Stokk_stein
Bildet over: Deler av syllstokken (nederste stokk) er byttet samt del av neste omfar.Ikkje akkurat slurvearbeid... sammenføyningene er her så vidt tette at det vanskelig kan stikkes ett sigarettpapir i mellom..! Mellom stokkene er det, som opprinnelig, benyttet tørket mose som er hentet fra nærmiljøet. Syllstokken på gamle hus er gjerne det partiet som får først råteskader. Dette skyldes nærhet til grunn/bakken som tilfører fukt og manglende papp mellom fundament og virke. Det er også viktig at denne har en anelse hellig utover. (Foto: Mathias Øvsteng )

Andvord Tak skifer restaurering
Bildet over: Her er taktekkingen med ruteskifer godt i gang. Verandapartiet i sveitserstil er rikt på utsmykkinger og arbeidet er i sluttfasen og klar til linoljemaling. (Foto: Mathias Øvsteng)

Sveitserveranda Andvord
Bildet over: Inngangspartiet er malt med zink-hvit linoljemaling og veggen er kledd med stående tømmermannskledning malt med rød linoljemaling som gir en vakker og harmonerende fargekontrast. Flott tøføyet hoveddør i stram empirestil med identiske speil, små overlysvindu og tempelomramming som var typisk for empiren på 1800 tallet. Steinmuren er tørrlagt og har god bakkeklaring og fall i terrenget som leder vannet bort. (Foto: Mathias Øvsteng)

Andvord gård ferdig
Bildet over: Andvord gård i dag, flott bygningsmasse - nydelig beliggenhet. Vern gjennom bruk! (Foto: Andvord Gård)
 


Sluttord
Dette prosjektet. hvor firma Stokk og Stein AS har hatt totalenteprise, innehar en høy faglig ekspertise innen antikvarisk restaurering. Samtidig er moderne bokomfort og løsninger ivaretatt, som til eksempel el -og sanitære anlegg som skjules i konstruksjonen. Prosjektet har medført betydelige investeringer og bygningene benyttes i dag til kurs og konferansesenter.

For prosjekt i denne størrelsesorden og med tanke på bruksformål er det muligheter til å motta tilskudd fra stiftelser, det offentlige samt bidrag fra næringsmessige lokale støtteordninger. Tilskudd og støtteordninger er ofte helt avgjørende for mange for å realisere restaureringsprosjekter. Her er det mange muligheter hvis du går i planer om å realisere et større prosjekt.

 


RELATERTE EMNER HOS GAMLETREHUS.NO
 

 

Stokk & Stein AS