TILSKUDD- OG LÅNEORDNINGER

Skrevet av: Roger Falldalen, oppdatert 15. august 2022

SØK TILSKUDD!
Vi har på denne siden utarbeidet en oversikt over instanser som har i sine vedtekter blant annet å yte tilskudd eller lån til bygningvern.

EKSEMPLER PÅ TILSKUDDSOMRÅDER:

 • Restaurering/reparasjon av gamle dører og vinduer
 • Restaurering av gammel grunnmur
 • Restaurering av tak f.eks taktekking med opprinnelig stein og pipe
 • Restaurering av gammel hage
 • Brannsikring i gamle bygninger
 • Istandsetting av sekundærbygninger (smie, bryggerhus, stall, potetkjeller m.m.)
 • Etterisolering av gamle hus (enøk-tilskudd)

Søk tilskudd til gamle hus
Bildet over: Eksempler på tilskuddsområder. Denne bygningen fra 1 halvdel av 1800 tallet har vært igjennom svært få forandringer i husets historie. Nytt våningshus på gården ble bygget ca 1917 mens huset på bildet har antagelig vært ubebodd siden den tid. Her de det mye historie som forteller om livet på 1800 tallet - Foto: Gamletrehus.no

På huset avbildet ovenfor bør det først og fremst fokuseres bygningskritiske områder i tilskuddssøknaden:
Tilskudd takrestaurering: Sjekk/reparasjoner av takkonstruksjon, Taktro(undertak) og ny taktekking med brukt teglstein som antagelig har vært enkeltkrummet. Samtidig restaureres pipen og sinkrenner/nedløp monteres. Tilskudd restaurering steinmur/tømmer: reparasjoner av grunnmur med opprinnelig mørtel - bytte hele eller deler av tømmer hvor syllstokken (nederste stokk) er råteskadet på øst og nordside.

EN TILSKUDDSSØKNAD BØR INNEHOLDE:

 • Generell beskrivelse av bygningen eksteriør/interiør/utemiljø samt utført og planlagt restaureringsarbeide. Legg gjerne med bilder og situasjonskart for eiendommen.
 • Innhent anbud:  Det stilles vanligvis krav til 2-3 anbudsgivere
 • Tilskuddsbeløpets størrelse. I enkelte tilfeller vil grunnlaget for tilskudd være basert på merkostnadene for antikvarisk restaurering.
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Tidsperspektiv: Estimert tid arbeidet tar fra start til ferdig utført arbeide
 • Søker du tilskudd fra flere instanser vil enkelte tilskuddytere kreve at alle disse oppgis.

Gammel smie tilskudd
Bildet over: Et viktig kulturminne! På denne smia fra Tangen i Hedmark er forfallet kommet langt men den er allikevel mulig å istandsette - det betinger håndverkere med erfaring fra denne type arbeide. Sekundærbygninger på gårder blir det stadig færre av samtidig som disse er en svært viktig del av gårdens historie. Det er på denne bygningen søkt om tilskudd for refundamentering og bytte dårlig tømmer - Foto: Gamletrehus.no)

NOEN TIPS OG RÅD!

 • Ikke igangsett arbeide før du har mottatt svar/tilsagn på tilskuddsøknaden. Ved behandling av søknaden vektlegges at arbeidet ikke er påbegynt eller gjennomført.
 • Søk råd hos antikvariske myndigheter (oversikt nedenfor) forhør deg også med din lokale avdeling av Fortidsminneforeningen. Referer gjerne til samtale, mail el. med konkrete personer innen antikvariske miljøer.
 • Studere oversikten nedenfor og søk hvis mulig tilskudd fra flere. Her er det ulike ordninger fra den enkelte instans men de fleste godtar at det søkes fra flere instanser.
 • Bruk tid på søknaden! Begrunnelsen og et grundig arbeide med søknaden kan bidra positivt til mulighetene for tilskudd.
 • Det er utarbeidet et felles søknadsskjema for kommunalt og statlig tilskudd. Denne finner du bl.a på nettsiden hos byantikvaren i Oslo. Her finner du også god informasjon om søkeprosessen

Flere av instansene har fastsatte tider for søknadfrister - besøk hjemmesidene eller kontakt disse for nærmere informasjon.

ET UTVALG TILBYDERE TILSKUDD- OG LÅNEORDNINGER


 Tilskudd gamle hus Kulturminnefondet
Norsk Kulturminnefond har tilskuddsordninger relatert til private enkelteiere av kulturminner og kulturmiljøer samt frivillige organisasjoner som eiere. Besøk nettstedet for opplysninger om søknadsinnhold og søknadsfrister. Søknader behandles fortløpende.
Tips! Kulturminnefondet

Link til Norsk Kulturminnefond


 

Riksantikvaren tildeles midler over statsbudsjettet. Av dette tildeles fylkeskommunene tillskuddsmidler fra Riksantivaren. Enkelte kommuner og fylkeskommuner kan ha egne tilskuddsmidler i tillegg. Eiere av middelalderbygninger (eldre enn 1537) kan søke Riksantikvaren direkte om tilskudd.

Link til Riksantikvaren


 Stiftelsen UNI logo

Stiftelsen UNI har i en årrekke tildelt betydelige  økonomiske midler innen bl.a bygningsvern. I vedtektene står bl.a: "Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner".

Link til stiftelsen UNI


 Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB gir gaver til almennyttige formål. Stiftelsen har ved flere anledninger gitt bidrag til restaurering av gamle bygninger.
Link til Sparebankstiftelsen DNB


Tilskudd Norsk Kulturarv
Norsk Kulturarv yter av og til tilskudd i forbindelse med aksjoner målrettet kulturminner, eksempel "Ta i et tak" med fokus på målrettet restaurering av tak som er over 100 år gamle.
Link til  Norsk Kulturarv


 Husbanken lån tilskudd
Husbanken har gunstige låneordninger og kan yte lån på antikvarisk grunnlag. Det må foreligge en faglig vurdering f.eks fra fylkeskonservator. Fra deres vedtekter: "Ved oppgradering av boliger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi (bygningsvern) må tiltakene være i samsvar med anbefalinger fra ansvarlige myndigheter på området".
Kontakt Husbanken for nærmere informasjon


 Tilskudd gamel hus SMIL midler

Landbruksdirektoratet innførte i 2004 en egen tilskuddsordning kalt "SMIL" I vedtektene:  "Gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket." Gamle bygninger representerer kulturverdier i kulturlandskapet og det er mulig å motta tilskudd. Søknad kan sendes elektronisk.
Link til Landbruksdirektoratet


FREDEDE BYGNINGER
Fredning med hjemmel i kulturminneloven Fredning med hjemmel i kulturminneloven (tekst hentet fra Riksantikvarens hjemmesider)

Vedtak om fredning av byggverk fattes av Riksantikvaren med hjemmel i kulturminneloven. Ofte er det fylkeskommunene som tar initiativ til og forbereder fredningssaker. Både Riksantikvaren og fylkeskommunene kan frede en bygning midlertidig. Bygninger fra middelalderen, det vil si før 1537, er automatisk fredet. I tillegg kan stående bygninger fra perioden 1537-1650 erklæres fredet, og samiske bygninger som er eldre enn 100 år er automatisk fredet. Istandsettingsarbeider og endringer på fredete bygninger krever dispensasjon fra kulturminneloven.

Tilskuddsordninger fredede bygg
Eiere av fredete bygninger og anlegg kan få dekket antikvariske merutgifter ved rehabilitering, helt eller delvis, etter søknad. Tilskudd fordeles via fylkeskommunene/Sametinget/Byantikvaren i Oslo.

Fredet bygning tilskudd
Bildet over: Denne fredete bygningen ble flyttet fra ukjent sted til Løten mot slutten av 1800 tallet og ble bebodd til 1970 tallet. Eldste stokker er blitt datert (dendrokronolgi) til året 1585 - felte tre var da 300 år gamle når disse ble felt! Eier mottar tilskudd for istandsetting og vedlikehold - Foto: Gamletrehus.no


 LOKALE/REGIONALE TILSKUDDSORDNINGER - OVERSIKT

 • Fylkeskommuner har ansvar for kulturminner og kulturmiljøer som anses å¨være av regional verdi. De er også et bindeledd for Riksantivaren når det gjelder fredede bygninger i området. I tillegg brukes de ofte til å gi uttalelser til kommuner som ikke har egen byantikvar elelr kulturminnerådgiver.
 • Byantikvar/Kulturminneforvalter: Noen få byer har byantikvar eller kulturminneforvalter. Disse kan gi deg råd og veiledning angående tilskuddsmidler.

Oversikt fylkeskommuner:

Innlandet fylkeskommune   Vestland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune   Rogaland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune   Agder fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune   Vestfold og Telemark fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune   Viken fylkeskommune
Møre og Romsdal fylke    
     

Oversikt byantikvarer og kulturminneforvaltere:

Byantikvaren i Egersund    Byantikvaren i Stavanger
Byantikvaren i Trondheim    Byantikvaren i Kristiansand
Byantikvar Røros kommune    Byantikvaren i Oslo  1)
Byantikvaren i Bergen    Byantikvaren i Sandnes
Byantikvaren i Drammen    Byantikvaren i Levanger
 
1) Byantikvaren i Oslo har egne tilskuddsmidler til fredete og verneverdige bygninger og anlegg i privat eie.
     

SPAREBANKER GENERELT
En rekke lokale sparebanker har tradisjoner med å gi støtte til kulturhistoriske tiltak i bankens nærområde - undersøk med din lokale sparebank om tildeling av midler til bygningsvern.

ENØKTILSKUDD /ENOVA
Enova hjelper deg med å ta riktige energivalg i din bolig - alle har rett til å få tilbake penger for en rekke energitiltak i boligen som inngår i tilskuddordningen, eksempelvis:

 • Varmepumper
 • Bergvarme/Jordvarme
 • Styringsinstallasjoner av elektrisk anlegg
 • Utskifting av gamle vedovner 1)
 • Etterisolering av yttervegger, gulv, tak

1) Ovner produsert før 1940 er unntatt utslippskravet av hensyn til bevaring av kulturminner. Bytt ikke ut gammelovnen, den er en viktig del av husets historie!  Sats heller på altenativ hovedoppvarming.

Link til Enova

Kjenner du til andre instanser som yter tilskudd ifm. bygningsvern? - tips oss gjerne:)