Startsiden  |  Sidekart  |  FARGEKART  |  Kontakt oss  |  Annonsering  |  Kjøpsbetingelser  |  Om oss  |  Tips en venn
Gamletrehus.no

28 / 09 / 2010

Restaurering av nordlandshus

Øyvind Svenning og Roger Falldalen


I dette prosjektet viser vi et flott restaureringsarbeide av et gammelt nordlandshus i tømmer oppført i 1793 og beliggende i den vakre øykommunen Vega  på Helgelandskysten i Nordland. Etter initiativ fra foreningen Vegaøyans Venner har opprinnelig ønske fra foreningen om å restaurere og bevare det eldst kjente nordlandshuset på øyene, ”Øverstua på Tåværet”,  blitt en realitet. Et eksempel til etterfølgelse som viser at alt er mulig når det gjelder restaurering av gamle hus!

Øyvind Svenning hos Kystsnekkern.no har i år arbeidet med bygningen og Øyvind er en viktig bidragsyter til denne artikkelen. Takk også til Vegaøyans venner for bidrag til denne artikkelen. Mye av arbeidet med tømmerkassa har vært utført av Torbjørn Prytz og dør/vindusrestaurering er utført av Håkon Bergåker og Gunnar Smøla. I tillegg har et
stort antall frivillige langt ned mange arbeidstimer i bygningen. Arbeidet har stort sett vært utført over noen uker hver sommer siden 2005.

Kort om nordlandshuset


Nordlandshuset er en gammel hustype som i mange hundre år har vært benyttet som bolig, hustypen var målrettet kystharde klima i Nord-Norge. Det er dessverre ikke mange opprinnelige bevarte nordlandshus og det er derfor av stor betydning å bevare denne vakre hustypen for ettertiden.

Både utforming, konstruksjon og plassering i forhold til vær og vind var gjennomtenkt og av vesentlig betydning. Gavlveggen hadde gjerne en plassering i retningen hvor vind og vær var sterkest og det var som regel ikke montert vindu på gavlveggen. Dette igjen medførte mindre skadereparasjoner.

Husene hadde gjerne lav takhøyde innvendig som dels skyldes at tilgang på materialer kunne være vanskelig, kostbart og måtte fraktes over store avstander.  Et annet typisk element var lik rominndeling i 1 og 2 etasje som ytterligere minimaliserte materialbruk. Enkleste variant nordlandshus hadde kammers , kjøkken og stue, på loftet definert som ”loftskammers”, ”loftkjøkken” og ”loftsstue”. Det var vanlig å benytte torvtak som ga en god isolasjon – varme om vinteren og svalt om sommeren.
Nordlandshuset har flere likhetstrekk med trønderlånene som er noe større.


Bildet over: Et typisk trekk for nordlandshus er at bygningstypen har lav takhøyde. Øyvind
må her bøye hodet for å entre bygningen.. (Foto: Eli Svenning)


Øverstua på Tåvær


Huset ble gitt foreningen Vegaøyans venner av eierne. NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) utarbeidet en grundig dokumentasjon av interiøret i huset som la grunnlaget for restaureringsprosessen. Andre sentrale aktører har vært snekkere fra "Uthusprosjektet" på Røros samt støtte til restaureringen fra  Nordlands fylkeskommune, Norsk kulturminnefond og Gjensidigefondet. Norsk kulturarv har også støttet prosjektet gjennom "Ta et tak". Etter  planen vil Øverstua stå ferdig i 2011 og er tenkt brukt som besøkssted for interesserte og som overnattingssted for padlere og andre turfolk.

Utgangspunktet


Restaureringsarbeidet startet i 2005 og utgangspunktet var en svært forfallen bygning som mange ville definert som rivningsklar. Få vil vel gi seg i kast med å restaurere en bygning i en slik forfatning…Bildet over: Sørveggen - veggen var virkelig i dårlig forfatning! Her er grøfting påbegynt
for å synliggjøre nederste del av veggen, fundamentering samt etablere drensgrøft for å
lede vann ut i terreng (Foto: Inger Pedersen Toppen)

Bildene over: Østveggen -  her er manuell graving med spade og trillebår påbegynt.
Syllstokken (nederste stokk) er sterkt råteskadet og bordkledning mangler eller er
sterkt angrepet. Likeledes er det behov for å erstatte en del råttent virke på vindusrammen
på disse empirevinduene (Foto: Inger Pedersen Toppen)Bildet over: Dugnad er tingen:) I tillegg til grøfting er en skikkelig opprydding på tomten
viktig for å skaffe oversikt og optimale arbeidsforhold når arbeidet med å restaurere
bygningen skal igangsettes (Foto: Inger Pedersen Toppen)Bildet over: Her er arbeidet godt i gang - sommeren 2006. Syllstokken er byttet, med mose
som tetningsmiddel mellom stokkene. Huset er jekket og den nye syllstokken hviler på
strategiske punkter hovedsaklig relatert til tømmerknuter. Vinduer er tatt ut for restaurering
og arbeidet med utlekting for senere bordkledning er i gang (Foto: Inger Pedersen Toppen)Bildet over: Utbygget mot sørvest er fjernet og bunnsvill byttet. Praktsk talt hele tømmerkassa
på denne siden ble byttet ut. Det meste av arbeidet med tømmerkassa ble utført av
Torbjørn Prytz (Foto: Inger Pedersen Toppen)Bildet over: Huset ble ryddet, gammelt skrot tatt ut, panel og møbler midlertidig lagret i
et fjøs. Dette året ble traktor tatt i bruk i arbeidet Åpningen der utbygget har vært er
midlertidig sikret med bølgeblikkplater. (Foto: Inger Pedersen Toppen)Bildene over: Slik skal det gjøres! Dårlig virke i tømmeret er fjernet og friskt virke
(såkalte ”halvsulinger”) er felt inn (Foto: Øyvind Svenning)


Sommeren/høst 2010

Sommeren og høst 2010 har det blitt gjort et stort arbeide ute på Øverstua på Tåvær. Taket er  ferdigstilt med never og torv. Torven ble skjært på Vega og fraktet ut til Tåvær på pramme. Neveren fikk samme overfart. Arbeidet med panelering av veggene er i sluttfasen og bygningen er klargjort for vinteren.Bildet over: Her ankommer torven til taktekkingen.  Torven ble skjært på Vega og fraktet
til Tåvær med pram. Samme overfart fikk neveren som skal legges på undertaket
(Foto: Eli Svenning)


Bildet over: Never bæres opp til Øverstua. Flere flotte ungdommer deltok i arbeidet der
ute sommeren 2010! (Foto: Eli Svenning)


Bildet over: Neveren sorteres før den blir ferdiglagt på taket. Nevra skal ikke ha hull
og blir sortert etter størrelse (Foto: Eli Svenning)Bildet over: Her er nevertekkingen på undertaket påbegynt - minst tre
lag sortert never legges før torvtekking (Foto: Eli Svenning)Bildet over: Vindskiene er på plass. Med optimal logistikk på byggplassen og motiverte
dugnadsarbeidere går arbeidet med å legge torva raskt.. (Foto: Eli Svenning)Bildet over: Arbeidet med utlekting og panelering på østveggen er godt i gang.
Samtidig innsettes de flotte ferdig restaurerte empirevinduene vinduene og ytterdør er
restaurert av Håkon Bergåker og Gunnar Søla
(Foto: Eli Svenning)


Bildet over: her er underliggere på nordveggen ferdig. Legg merke til at inntakt opprinnelig
panel øverst på gavlen beholdes.. (Foto: Eli Svenning)Bildet over: Bygningen fra øst - kledning og nyrestaurerte vinduer er på plass
(Foto: Eli Svenning)Bildet over: Vestveggen -noen opprinnelig gamle panelbord  er synlig. Dette er
bygningshistorisk viktig og samtidig synligjøres at huseier er opptatt av bygningsvern.
Bakken har god helling fra huset som leder vann ut i terreng  (Foto: Eli Svenning)


Bildet over: Detaljer fra vindusomramming og veggkledning. Overliggeren
har en svak kantprofil, spikerhodene er her primet før maling
(Foto: Øyvind Svenning)Bildet over: Nyrestaurert opprinnelig 2-fløyet empiredør i bislaget. Restaureringsarbeidet
er utført av Håkon Bergåker og Gunnar Søla . Forbilledlig antivarisk restaurering! -
kun dårlig virke er byttet (Foto: Eli Svenning)

Høsten 2010 avsluttet arbeidet for året, I 2011 skal bygningen linoljemales og tas i bruk.

Sluttord


Arbeidet med Øverstua er intet mindre enn imponerende og viser meget godt at alt er mulig når det gjelder å restaurere gamle hus. Det å gå grundig til verks med planlegging, prosjektering og gjennomføring er helt sentralt for å oppnå et optimalt resultat. Resultatet av arbeidet som er utført muliggjør at huset, med normalt vedlikehold, også er inntakt om hundre år. Dette ikke minst til glede for mange generasjoner fremover både med historiske øyne og i bruksøyemed.

For prosjekt i denne størrelsesorden og med tanke på bruksformål er det muligheter til å motta tilskudd fra stiftelser, det offentlige samt bidrag fra næringsmessige lokale støtteordninger. Tilskudd og støtteordninger er ofte helt avgjørende for mange for å realisere restaureringsprosjekter. Her er det mange muligheter hvis du går i planer om å realisere et større prosjekt.

Relaterte emner hos Gamletrehus.no         

    


 

Tips en venn

Bli medlem du også ! Medlemskap hos Gamletrehus.no er gratis og uforpliktende !
Facebook Gamletrehus.no Villa Bergfall Bygningsvern Blogg Stokk & Stein AS Vindsperre.no Stil tre AS Fortidsminneforeningen BS Sveitserdesign Vindusbevaring.no - Kjell K. Sæternes Byggvernlosen Wibo linoljemaling Magasinet Norske Hjem Bygg og Bevar Norsk Arv serien Gamletrehus.no Tradisjon Tro Lev Landlig Arkitektlaget AS Cristiania Tapetverksted Disen Kolonial Sjur Harby Vakre hjem og interiør Kystsnekker'n Rever og Drage arkitektur Speedheater System Gustavsen AS Einar Stange AS Schadler logo Enova Kulturhåndverkerne Stålegård Dekkerhus Gamle Ovner Villa Fridheim Kagge_forlag_bøker DAMM Gyldendal Forlag Pax Forlag Trefokus Eirik Dyrop